Xem và quản lý nhắc lịch hàng ngày trên Medihome

Hướng dẫn cách nhắc lịch uống thuốc, tập thể dục cho bản thân hoặc người nhà 

Để xem nhắc lịch, người dùng nhấn vào “Nhắc lịch” trong mục “Khác” sẽ hiển thị toàn bộ lịch

Để thêm mới lịch nhắc, người dùng nhấn vào nút thêm mới

Nhập các thông tin trong “Thêm nhắc lịch” và nhấn nút “Lưu lại

Sửa lịch nhắc

Để sửa lịch nhắc, người dùng nhấn vào lịch nhắc cần sửa và nhấn nút 

Chỉnh sửa các thông tin và nhấn nút “Lưu lại

 

Xóa lịch nhắc

Để xóa lịch nhắc, người dùng nhấn vào lịch nhắc cần xóa và nhấn nút 

Nhấn nút “Đồng ý” để xác nhận

Xem lịch sử lịch nhắc

Để xem lịch sử lịch nhắc, người dùng nhấn vào nút  

Hiển thị lên lịch sử

Để xóa toàn bộ lịch sử, người dùng nhấn vào nút   và xác nhận “Đồng ý