Xem lại các thông báo của Medihome

/
Để xem các thông báo, người dùng nhấn vào nút thông báo sẽ hiển thị danh sách thông báo Để xem chi tiết thông báo nào, người…