Xem kết quả khám chữa bệnh trên Medihome

/
Để sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Kết quả khám” Để xem kết quả khám của hồ sơ nào, người dùng nhấn…