Xem lại các thông báo của Medihome

Để xem các thông báo, người dùng nhấn vào nút thông báo sẽ hiển thị danh sách thông báo

Để xem chi tiết thông báo nào, người dùng nhấn vào chính thông báo đó