Xem kết quả khám chữa bệnh trên Medihome

Để sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Kết quả khám

Để xem kết quả khám của hồ sơ nào, người dùng nhấn vào hồ sơ đó sẽ hiển thị ra kết quả khám.

Để xem chi tiết kết quả khám của từng ngày, người dùng nhấn vào chính ngày đó và có thế xem thông tin chi tiết hồ sơ, phiếu chẩn đoán hình ảnh, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc.

Người dùng có thể lưu kết quả khám vào hồ sơ ”Quản lý Mãn tính” bằng cách nhấn vào “Lưu vào hồ sơ Quản lý Mãn tính